02

Rollen som forelder

Måter å være forelder på

Forskjellige måter å være foreldre på kan også bety forskjellige måter å oppdra barn på. Å vite noe om forskjellige måter å oppdra et barn på kan være en god måte å bli seg bevisst hvordan en selv opptrer i rollen som forelder. 

Balansegangen for foreldre

En viktig faktor for å lykkes som forelder er å mestre balansen mellom kontrollen eller styringen over barnet på den ene siden, og det å være varm og støttende i relasjon på den andre siden.

Nedenfor ser vi nærmere på hvordan barn kan reagere etter hvordan foreldrene balanserer kontroll/styring og relasjon. 

Relasjonskrysset 

Den amerikanske psykologen Diana Blumberg Baumrind har laget en modell som tar utgangspunkt i to parametere;  

På den ene siden: kontroll (kontroll/mangel på kontroll)   

På den andre siden: relasjonen til barnet (varme/kulde)  

Hun beskriver fire stiler som uttrykk for ulike kombinasjoner av kontroll og relasjonell støtte. Modellen viser at foreldre som scorer høyt både på kontroll og varme defineres innenfor den autoritative oppdragerstilen. Scorer man lavt på begge, er man ifølge Blumberg Baumrind en forsømmende oppdrager. 

Her er en beskrivelse som viser de fire stilene å være forelder på, eller oppdragerstiler som Blumberg Baumrind benevner dem som. 

Den autorative  

Vi skal først se på den autoritative oppdragerstilen. Det er en kombinasjon av god kontroll og en varm og støttende relasjon til barnet. Gjennom tydelig grensesetting og nær relasjon styrkes samholdet, og legger til rette for personlig og sosial utvikling hos den enkelte barn. 

Barn som vokser opp under autoritativ oppdragerstil kjennetegnes ved å være vennlige, samarbeidsvillige, motiverte og har den nødvendige evne, kunnskap eller ferdighet til å gjøre noe riktig. 

Den ettergivende  

Den ettergivende oppdragerstilen mangler kontroll, og stiller ikke nok krav til barnet. Denne stilen legger stor vekt på relasjoner, men har problemer med kontroll. Den ettergivende forelder sliter med å sette grenser for hva som er akseptabelt, og man kan oppleve at barnet styrer forelderen og ikke omvendt.

Barn og unge som erfarer ettergivende oppdragerstil kan oppleves som umodne, og kan være selvsentrerte, udisiplinerte og manipulerende. 

Den forsømmende  

Den forsømmende forelder mangler kontroll på barnet, og er ikke god på relasjonsbygging. Den forsømmende forelder har manglende eller uklare grenser, kombinert med manglende evne til å bygge relasjoner. 

Barna blir ofte umotiverte, likegyldige og destruktive, og kan bli sosialt inkompetente.

Den autoritære

Den autoritære forelder utøver stor grad av kontroll, og prioriterer i mindre grad relasjonsbygging til barnet. Denne stilen kan føre til hakkementalitet blant barn, og vil kunne påvirke barnas motivasjon og trivsel på en negativ måte. Barna kan fremstå som tilbaketrukkede, apatiske og umotiverte. 

Til ettertanke

  • Hvilke måter å være foreldre på har du selv møtt som barn?
  • Hva opplever du er dine sterke sider som forelder?
  • Hvilken måte ønsker du å være forelder på?
  • Vil det være mulig å rendyrke en måte å være forelder på?