01

Velkommen til MITT VALGs foreldresider

Velkommen til MITT VALGs foreldresider

Velkommen hit inn på MITT VALG-foreldre sine sider. Kanskje ditt barn jobber med MITT VALG på skolen eller i barnehagen? Da vil du finne informasjon om hvordan de jobber, og hvordan du kan følge opp barnet / barna hjemme.

Selv om dette arbeidet skjer på skolen, vil det også være av stor betydning at foreldrene er involvert. Barns sosiale og emosjonelle utvikling og læring skjer overalt hvor barnet er.

Vi håper dere får stor glede av disse Foreldresidene!

Lurer dere på noe, så ta kontakt på: [email protected]

MITT VALG-mål

Målene er:

  • Å hjelpe elevene til å utvikle en positiv adferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale ferdigheter.
  • Å hjelpe elevene til personlig vekst og utvikling.
  • Å støtte hjemmet i det forebyggende arbeidet med hensyn til vold, mobbing, tobakk og rusmidler.
  • Å gi lærere et konkret metodisk verktøy når det gjelder skolemiljøutvikling som ledd i det forebyggende arbeidet.

MITT VALG og Læreplanen

Den nye overordnede delen «Verdier og prinsipper for grunnopplæringen – overordnet del av læreplanverket» ble fastsatt av regjeringen den 1. september 2017. Her står det spesifisert en rekke verdier, holdninger, kunnskaper og sosiale og emosjonelle ferdigheter elevene skal lære på skolen. Dette er spesielt fremhevet i kapitlene om menneskeverdet, sosial læring og utvikling og folkehelse og livsmestring.

I læreplanens overordnede del i skolen er det fastsatt at det skal jobbes med det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i alle fag. Det vil si at alle som jobber i skolen skal være med på å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse, og kompetanse som gir dem muligheter til å ta ansvarlige livsvalg i alle fag. 

Vårt fokus

Vi i MITT Valg er opptatt av at samarbeidet mellom skolen og foreldrene er godt. Opplæringsloven §1-1 slår fast at «Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring».

Skolen handler om læring og utvikling. Læring og utvikling i fag som matematikk, engelsk og samfunnsfag eller ferdigheter en trenger for å utvikle seg i fagene; barnet trenger å kunne lese og skrive. Læring og utvikling er dog også mye mer.

Skolen er avhengig av et godt samarbeid fordi foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling, og fordi foreldrene har kunnskaper om sine barn som skolen kan bruke for å støtte elevenes danning, læring og utvikling.

MITT VALG forutsetter et godt samarbeid mellom skolen og foreldrene, og at skolen tar initiativet.