02

Foreldrerollen

Foreldrekoden

Forskjellige måter å være foreldre på kan også betyr forskjellige måter å oppdra barn på. Å vite noe om forskjellige måter å oppdra et barn på kan være en god måte å bli seg bevisst hvordan du selv opptrer.

Balansekunst

En viktig faktor for å lykkes som forelder er å mestre balansen mellom kontrollen over barnet og det å være varm og støttende i relasjon. I det følgende ser vi nærmere på hvordan barn kan reagere etter hvordan foreldrene vektlegger kontroll/styring og relasjon.

Relasjonskrysset

Den amerikanske psykologen Diana Blumberg Baumrind laget en modell som tar utgangspunkt i to parametere; kontroll (kontroll/mangel på kontroll) på den ene siden og relasjonen til barne (varme/kulde) på den andre. 

Hun beskriver fire stiler som uttrykk for kombinasjoner av kontroll og relasjonell støtte. Modellen viser at foreldre som scorer høyt både på kontroll og varme defineres innenfor den autoritative oppdragerstilen. Scorer man lavt på begge er man en forsømmende oppdrager.

Her er en enkel modell som viser de fire oppdragerstilene: 

De fire oppdragerstilene

Den autorative

Vi skal først se på den autoritative oppdragerstilen. Det er en kombinasjon av god kontroll og en varm og støttende relasjon til barnet. Gjennom tydelig grensesetting og nær relasjon styrkes samholdet og legger til rette for personlig og sosial utvikling hos den enkelte barn.

Barn som vokser opp under autoritativ oppdrafgerstil kjennetegnes ved å være vennlige, samarbeidsvillige, motiverte og har den nødvendige evne, kunnskap eller ferdighet til å gjøre noe riktig.

Den ettergivende

Den ettergivende oppdragerstilen mangler kontroll og stiller ikke nok krav til barnet. Denne stilen legger stor vekt på relasjoner, men har problemer med kontrollen på gruppa. Den ettergivende forelder sliter med å sette grenser for hva som er akseptabelt og man kan oppleve at barnet styrer forelderen og ikke motsatt. Barn og unge som erfarer ettergivende oppdragerstil kan oppleves som umodne og kan være selvsentrerte, udisiplinerte og manipulerende.

Den forsømmende

Den forsømmende forelder mangler kontroll på barnet og er ikke god på relasjonsbygging. Den forsømmende forelder har manglende eller uklare grenser kombinert med manglende evne til å bygge relasjoner.  Barna blir ofte umotiverte, likegyldige, destruktive og kan bli sosialt inkompetente.

Den autoritære

Den autoritære foredler utøver stor grad av kontroll og prioriterer i mindre grad relasjonsbygging til barnet. Denne stilen kan føre til hakkementalitet blant barn og vil kunne påvirke barnas motivasjon og trivsel på en negativ måte. Barna kan fremstå som tilbaketrukket, apatisk og umotiverte.

Nyttige lenker

Bufdir: https://bufdir.no/Foreldrehverdag/foreldrestiler/snakk_sammen_om_forskjellige_foreldrestiler/