01

Vi skaper et inkluderende læringsmiljø

Vi skaper et inkluderende læringsmiljø

Selv om det er viktig med regler for hvordan en skal være sammen, har også atmosfæren det skjer i stor betydning. Vennlighet er en del av det.

Innledning

Der mange barn er sammen, vil det ofte være lurt å trene ekstra på en del ferdigheter som gjør samværet mer smidig. Typisk trening er å vente på tur, stå i kø eller rekke opp hånden når en vil si noe.

Samhold og tilhørighet i klassen

Arbeidet med et inkluderende læringsmiljø skjer på flere fronter. På den ene siden jobbes det med å gjøre barna bedre kjent med hverandre. Bedre kjennskap til hverandre gir barna bedre forståelse for mangfoldet av likheter og ulikheter de er en del av.

Denne forståelsen en god begynnelse på veien mot det å anerkjenne og respektere de andre. Dette er også en viktig forutsetning for å kunne se andres perspektiver eller utvikle empati.

Ikke så sjeldent vil klassen innføre en måte å hilse på hverandre på. I dette ligger at også barna hilser på hverandre. På denne måten sikrer en at alle blir sett og at alle ser hverandre. Dette er en viktig forutsetning for å skape samhold og tilhørighet. Det er også med på å skape en vennlig og hyggelig atmosfære. Typisk vil de også lage seg klasseregler. Dette er regler for hvordan barna skal omgås hverandre.

Hva kan foreldrene bidra med?

Ved at en er informert om hvordan det jobbes på skolen, vil det være lettere å også kunne se hva en selv kan bidra med som forelder. Selv om dette arbeidet foregår ved de fleste skoler, vil det være forskjeller skolene i mellom. På den måten vil en også kunne stille mer relevante spørsmål til barna om eksempelvis «hilseritualet» eller regler de har i klassen.

Det er viktig at det barnet praktiserer på skolen også praktiseres i livet utenfor skolen. Klassereglene kan, om ikke alle, også brukes hjemme. På tilsvarende vis med det å hilse. Den beste måten å vise barnet det på, er gjennom eget eksempel når en selv hilser på andre. De fleste barn vil trenge å trene på både å stå i kø og å vente på tur. Dersom barnet vet at det feks er nok til alle, er det enklere å trene.

Skap et trygt rom for dialog

Det bør også være rom for å ha dialog om hva en i familien liker og hva en ikke liker. I en trygg atmosfære vil det også være mulig å snakke om hvordan det et familiemedlem gjør virker på de andre. For eksempel når noen ikke rydder etter seg på kjøkkenet, eller når noen spør om de skal ta med noe å drikke til deg også. Slike dialoger er med på å øke samholdet og tilhørigheten i familien, og bør startes tidlig.

Til ettertanke

-Hvordan jobbes det med klassetilhørighet på skolen?

-Hva tenker du ditt barn vil ha behov for av hjelp og støtte?

-Hvordan praktiserer du selv det å hilse?

-Hva gjør du for å skap en vennlig atmosfære hjemme?

-Hvordan ønsker du at ditt barn skal bidra?