01

5 tips til foreldrerollen

5 tips til foreldrerollen

Alle som har egne barn, eller har noe med barn å gjøre, ønsker å være en god rollemodell. Hvordan man skal gå frem er derimot ikke alltid innlysende.

Vi tok kontakt med professor i psykologi, Willy-Tore Mørch for å snakke litt med ham rundt det å være en god rollemodell. Her er hans beste tips for å bli en god rollemodell for både egne og andres unger.

1. Sett gode eksempler

Barn gjør som du gjør, ikke som du sier. Et godt eksempel for barna dine blir du ved å være dannet og utvise god folkeskikk. Alle voksne utgjør sterke rollemodeller for barna, og aller viktigst er naturligvis oppførselen til foreldrene. Sagt med andre ord: Oppdragelse stiller ikke bare krav til barnas adferd, men også til din egen. 

2. La barnet få være med å bestemme 

Barnet aksepterer oftere regler hvis de selv har vært med på diskusjonen. Det er enklere å følge noe dere har bestemt sammen. Barn over 12 år bør alltid være med i beslutningsprosesser der saken angår dem. Man kan etterspørre barnets meninger allerede fra 7-årsalderen, og mange ganger bør man gjøre det enda tidligere.

De voksnes innspill bør avspeile barnets innspill. Medbestemmelse og medvirkning betyr å være med på å fatte beslutninger, og ikke nødvendigvis at ens egen stemme blir enerådende.  

3. Gi ros og oppmuntring 

Å gi positive tilbakemeldinger er viktig for barnets selvtillit, som igjen er viktig for utviklingen deres. Når barnet får positive tilbakemeldinger, vil det føle seg akseptert og verdsatt. Derfor skal du alltid gi barna ros når det er fortjent, samtidig som du er varsom med å smøre for tykt på.

Overdreven ros kan gi barnet et urealistisk selvbilde, som igjen kan føre til egoisme og forminsket evne til empati. Dessuten er barn flinke til å gjennomskue ros som ikke er ektefølt. 

4. Følelsen av å bli gjort narr av 

Unngå å være sarkastisk med barna dine. Sarkasme og ironi er krevende å forstå for unge hoder, og kan rive ned gode relasjoner og skade barnets selvfølelse. Det er viktig å ikke gjøre narr av barna, selv om du egentlig bare prøver å tulle med dem. En slik risiko er ikke verdt å ta før man er sikker på at barnet mestrer sarkasme selv. 

5. Utfordringer tilpasset alderen 

Se til at utfordringene barnet får er tilpasset evner og alder. Nøkkelen til å gi barnet mestringsfølelse, er å finne oppgaver som er krevende uten å være overveldende. Det er heller ikke feil å gi et barn ansvar for noe, som å hjelpe til under middagen, men også her må oppgavene matche barnets forutsetninger.

Ved å gi barnet ansvar for noe, viser du at det er OK å spørre andre om hjelp, og at man kan tillate seg å stole på folk man kjenner.

Til ettertanke

  • Hvordan lar du dine barn få være med å bestemme?
  • Hvordan vil du fremstå som rollemodell for dine barn?
  • Er det noe i din måte å være på du ønsker å endre eller justere?