01

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar

Uansett hvor lite eller stort et fellesskap er, har vi alle et ansvar hvis vi ønsker å være en del av det.

Innledning

Dette er et kapittel som både bevisstgjør og utfordrer den sosiale bevisstheten og det sosiale ansvaret. Å ha en evne til å kunne se utover seg selv, samtidig som en også ser at en kan ha noe å bidra med som kan virke positivt for andre er kvaliteter vi ønsker våre barn og unge skal ha.

Sosialt ansvar

I dette kapitlet blir utgangspunktet å bevisstgjøre ungdommene på at det å være en del av et fellesskap også innebærer et ansvar ovenfor dette fellesskapet. Vi skal utforske hva som ligger i sosialt ansvar, og vi vil jobbe med sosial ulikhet og sosiale dilemmaer. Utgangspunktet vil også være på lokale forhold.

Sett i en større samfunnsmessig sammenheng jobbes det både med antistigmatisering med tanke på utsatte grupper med fokus på innlevelse for å kunne handle mer enn å forklare sammenhenger. 

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

I det en skal ta opp noen av temaene hjemme, så vil det være lurt å ta utgangspunkt i hva som er blitt tatt opp på skolen. Det er nok ikke alltid like enkelt å fortelle foreldrene på oppfordring hva en har holdt på med på skolen. Der vil nok mange ungdommer være nokså ulike. Hvilken måte en spør på kan også være avgjørende for responsen. Det klassiske "Hva har dere lært i dag, da?", er ikke alltid like forløsende. 

Den informasjonen en som forelder har om hvordan det jobbes med Mitt Valg på skolen bør inneholde både hvilke kapitler man holder på med samt hvilke økter en har fokus på til hvilken tid på året. På den måten blir det enklere for foreldre å også ta "riktig" utgangspunkt. Den informasjonen en har skal ikke komme overraskende på ungdommen. Det er viktig at de i utgangspunktet vet at du vet hva de holder på med. 

Ansvar

Et av nøkkelordet i dette kapitlet er ansvar. Ansvar angår alle i et fellesskap. Uansett hvor stort eller lite fellesskapet er.

Du angår andre, og andre angår deg. Våre handlinger påvirker andre, og de andres handlinger oss. Slik er det å være i en sosial sammenheng, enten vi vil det eller ikke.

Mye av det som skjer i en familie vil påvirke de andre. De gangene slikt skjer bør en vurdere om det er mulig å bruke en eller flere strategier for å få til en dialog. De ulike strategiene kan formuleres som noen generelle spørsmål som tilpasse den enkelte situasjon:

  • Er man klar over at det en gjør får noen uheldige konsekvenser for andre?
  • Har du tenkt at andre også blir berørt av det du gjør? Hva kan du gjøre med det?
  • Om jeg sier at dette må du leve med, hva tenker du da?

For noen vil ikke det å handle sosialt ansvarlig by på utfordringer, for andre kan det være noe de må minnes på.  

Andre temaer i kapitlet

I kapitlet jobbes det også med sosiale utfordringer og sosiale dilemmaer. ulikheter. Det gis rik anledning til dialog om disse temaene fra media og det som skjer i nærmiljøet. Dersom ulikheter tematiseres, vil det være naturlig å prøve å få frem hva ungdommen tenker. En må selvfølgelig også komme med egne tanker, men alltid stimulere ungdommens egen refleksjon. Ut fra sammenhengen kan følgende spørsmål være relevante:

  • Hva tenker du om det?
  • Hva kan andre gjøre med det?
  • Er det noen som har et ansvar for å hjelpe eller støtte?
  • Hva tenker du at du kan bidra til?
  • Tenker du at det du gjør kan påvirke andre til å gjøre det samme?

Om det er naturlig, vil det å kunne engasjere seg lokalt til frivillig arbeid være en måte å bidra på.

Til ettertanke

  • Hvordan vil du karakterisere egen sosiale ansvarlighet?
  • Hender det at du gjør noe som får utilsiktede konsekvenser for andre?