01

Utvikling av skolemiljøet

Utvikling av skolemiljøet

Hva skal til for å utvikle et godt og inkluderende miljø i klassen og på skolen? 

Bli kjent med hverandre

Det er viktig for utviklingen av et godt og inkluderende miljø at elevene lærer hverandre å kjenne på forskjellige måter. Ofte er det slik i en gruppe at det er noen som har kjennskap til alle, noen kjenner dem ekstra godt, og så er det noen en ikke kjenner noe særlig til. For at elevene skal fungere godt sammen er det viktig at de blir bedre kjent.

Vennskap er en viktig buffer å ha i livet! Det å ha noen som man kan ta opp både gleder og sorger med. Noen som er der for deg, og noen som man selv kan være der for. Ikke alle synes det er så enkelt å bli kjent med andre, de kan trenge litt hjelp og oppfølging. 

På skolen kommer de til å jobbe med:

  • Ulike aktiviteter som gjør at de blir bedre kjent med hverandre. 
  • Hva de selv tenker er viktig for å skape et godt klasse- og skolemiljø.
  • Klasseregler, for å bli enige i klassen om hvordan de vil ha det for at alle skal trives.
  • Positive og negative kommentarer.

Hva kan dere ha fokus på hjemme?

Oppsummering: Snakke positivt om andre. Vi er alle ulike. Invitere med hjem. Lage kvelder for barna hvor alle blir invitert, hva med ute? Snakke om viktigheten av at alle har noen. De du ikke har en relasjon til nå. Kanskje det kan bli en god relasjon? En du kan lære å kjenne?

Forståelse for egen og andres kultur

Dette handler om bakgrunnen for at en er den en er. Det vanlige er at det er forskjeller i en klasse. En klasse er en multikulturell gruppe. Det at eleven møter et potensielt mangfold er en styrke med tanke på videre vekst og utvikling. Ofte tenker en at det er flere ulikheter enn likheter fordi at ulikhetene er de som er mest iøynefallenede.

Selv der ingen ulikheter er "synlige", kan det være noe som gjør at vi skiller oss fra andre. Utfordringen er å prøve å identifisere dette. På samme måte med alle likhetene. Selv om ulikhetene er mange er det også flere likheter. Vi har de samme rettigheter og plikter, og vi er en del av det samme nærmiljøet

Fordommer

En viktig del av Mitt Valg er å forebygge eksludering, mobbing og alle former for rasisme og trakasering. En viktig del av dette omhandler det å imøtekommende stigmatiserende og til dels negative oppfatninger om andre mennesker fra andre kulturer eller grupper med funksjonshemninger.

Den beste måten å ta opp slike temaer på er når det er aktuelt. Media kan være en rik kilde til samtale. Fordommer fremstår ofte som sannheter. Det som kjennetegner dem er at de sprekker når den som har dem blir opplyst.

Positive tilbakemeldinger

Noe er vi gode på. Andre ting er vi ikke så gode på. Atter andre ting trenger vi å øve mer på. Slik som det vi ikke er så gode på. Det er godt å få gode tilbakemeldinger. Det er godt å gi andre gode tilbakemeldinger. Å få positive tilbakemeldinger på det en er god på er med på å øke ens selvfølelse.

Dette er en viktig byggesten i ethvert barns psykiske helse. Det at man tenker godt om seg selv og sine evner, gjør kanskje at det en ikke er så god på oppleves som mindre ille. Det er flere trekk som er overførbare. Hva måtte til av trening og øving for å bli god i fotball? Kunne det ha skjedd uten øving?

Derfor er det å gi barna gode og positive tilbakemeldinger noe en skal gjøre hver dag. 

umlowbhyr0wzdeajaewo.png

Hvilke økter jobbes det med på skolen?

Mange skoler benytter programmene fra MITT VALG i undervisningen, og her får du en oversikt over hvilke økter dette kapittelet inneholder som de jobber med på skolen. 

De ulike øktene er ulike vinklinger, alle med hvert sitt tema.

Til ettertanke

  • Hvordan var det å snakke om noen av temaene?
  • Gjorde du deg noen erfaringer du kan ta med deg videre?
  • Er det noe du kunne tenke deg å snakke med læreren om?
  • Er det noe du kunne tenke deg å vite mer om?