02

En god start og gode overganger

En god start på skolen og SFO/AKS

Det er viktig at overgangen til skolen blir så trygg og god som mulig. Nå skal barnet møte nye utfordringer, få nye venner og treffe mange nye voksne de skal tilbringe mye tid sammen med.

Barn trenger å føle trygghet og tilhørighet. Det er en forutsetning for all læring og utvikling.

Overgang fra barnehage til skole

Barn som går i barnehagen skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal samarbeide med skolen og legge til rette for at barna får en god overgang og at de er godt forberedt til å begynne på skolen.

I årsplanen finner du informasjon om barnehagens pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. Spør de ansatte i barnehagen om hva de vektlegger, hvilke rutiner de har og hvilke ferdigheter de øver på det siste året før skolestart. Ved å øve på det samme hjemme bidrar du til å styrke dette arbeidet.

Før barnet begynner

Det er mye du som forelder kan gjøre for å hjelpe barnet i møte med de nye forventningene og kravene som skolen stiller. Ved å gi barnet ditt positive opplevelser, støtte, oppmuntring og hjelp før det begynner, legger du et godt grunnlag for barnets trygghet, trivsel og videre utvikling i skolen.

Snakk med barnet ditt før skolestart om hvordan det vil være å begynne på skolen. La det få gi uttrykk for sine følelser, eventuell glede eller frykt. Når barnet får sette ord på følelsene sine blir følelsene lettere å håndtere og oppleves dermed mindre farlige. Det er en god ide å gå skoleveien sammen med barnet. Når dere er framme kan dere leke på skolens uteområde, spise matpakke og gjøre dere kjent.

Gi barnet oppgaver og ansvar

Det er utviklende for et barn å få ansvar og utføre oppgaver i hjemmet. Når et barn tar ansvar, er det lett å gi ros og oppmuntring. Å inspirere barnet til å ta ansvar og vise selvstendighet gir barnet erfaring i å mestre. Mestring gir økt trygghet, selvfølelse og stolthet.

I en klasse er det mange barn som må dele på oppmerksomheten. Derfor er det bra om barnet ditt lærer seg å utsette øyeblikkelige behov. Lær barnet å vise respekt for andre, at det ikke skal avbryte, men vente på tur. For å ha orden og arbeidsro er det helt nødvendig at barna har lært å rekke opp hånden og vente på hjelp, eller vente med å svare til de får ordet.

Barn må erfare og oppleve at de mestrer motgang. Barn som tåler både å tape og vinne erfarer at de klarer å håndtere og regulere egne følelser og at de mestrer samspill med andre.

Gjennom lek og spill lærer barn at de må følge noen regler. De erfarer at regler er til for å følges for at alle skal oppleve inkludering, likeverd og fellesskap.

Informasjon og samarbeid

For at skolen skal kunne legge best mulig til rette for ditt barn, er det nyttig for skolen å få informasjon om hva barnet ditt kan, og hva det eventuelt trenger ekstra hjelp til.

Når barnet begynner på skolen er det viktig å ha god tid sammen med barnet om morgenen. Dersom barnet får en rolig start og en god frokost, kan det hjelpe på en god start på skoledagen også.

Et godt samarbeid med skolen styrker barnets trygghet, trivsel og utvikling. Det beste vi kan gjøre er å vise barna våre at vi har en positiv holdning til skolen og interesserer oss for hva som foregår der.

Gode samtaler

Det er ikke alltid at barn bryr seg om eller har lyst til å svare på spørsmål om hvordan dagen deres har vært i barnehagen, skolen eller AKS/SFO.

Her er forslag til noen spørsmål som kan lede til gode samtaler og samtidig gi deg som forelder nyttig informasjon:

  • Hva var det morsomste i dag/det beste med dagen i dag?
  • Hva gleder du deg til når du kommer på skolen i morgen?
  • Kunne du hjelpe noen i dag?
  • Har du fått hjelp av noen?

Du hjelper barnet ditt når du gir det oppmerksomhet og lytter når det forteller deg noe. Vis også at du tar det på alvor ved å snakke mer med det i stedet for til det. Dersom barnet ditt gir uttrykk for at noe ikke er så bra, er det viktig å hjelpe barnet til å forstå hvorfor de har den følelsen de har, og at det er helt greit.

Det er fort gjort å svare barn med at det ikke er sånn, at det ikke stemmer. Men, prøv å ha forståelse for hva barnet føler, ikke hva du skulle ønske det følte.

En enkel regel er at tristhet trenger trøstsinne trenger grenserredsel trenger trygghetglede trenger å deles, og skam trenger aksept.

Referanser

Opplæringsloven/Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (1998). Hentet den 22.09.2020 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Voksne for barn (2020). Hvordan møter man barns følelser. Hentet den 22.09.2020 fra https://vfb.no/rad-og-tips/arkiv/hvordan-mote-barns-folelser/