07

Sosial og emosjonell læring

Hvor skjer det sosial og emosjonell læring?

Barnets sosiale og emosjonelle utvikling påvirkes av alle i oppvekstmiljøet, og her ser vi litt på hvilken rolle de ulike aktørene spiller.

Hvor skjer den sosiale og emosjonelle læringen?

Det afrikanske ordtaket "Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn" er mye brukt med tanke på å skulle beskrive oppvekstmiljøets betydning for barn og unge. I MITT VALG er vi opptatt av oppvekstmiljøet, men også av de ulike aktørene som kan sies å utgjøre hele landsbyen.

SEL i familien

Foreldre og andre omsorgspersoner som søsken og besteforeldre spiller en sentral rolle både når barna er små, men også senere. I sammenheng med sosial og emosjonell læring (forkortet SEL), er familien et læringsmiljø, men også et sted for øving. Familien er det som alltid er der, selv når barnet er voksent og har flyttet hjemmefra. Familien er de som kjenner barnet best. Både på godt og vondt.

SEL i barnehage og skole

Barnehage og skole / SFO er andre sentrale aktører. I Rammeplanen for barnehagen og Læreplanen for grunnskolen er det lagt mye vekt på rollen disse har med tanke på barn og unges sosiale og emosjonelle læring. I dette arbeidet er et nært, fortrolig og gjensidig anerkjennende samarbeid med barnas hjem av stor betydning.

Nærmiljøets rolle i SEL

Nærmiljøet byr på ulike miljøer for læring og trening knyttet til SEL. Fritidsaktiviteter og ulike væresteder som lekeplasser, parker, friområder, ballbinger, idrettsanlegg og fritidsklubber er viktige i denne sammenheng.

Nedenstående figur er en illustrasjon på sammenhengene mellom de ulike aktørene og SEL.

Skjermbilde 2021-06-24 kl. 11.51.14.png

Bildet er en illustrasjon på alle de som på en eller annen måte er involvert i barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Sirkelen med barnet i midten utgjøres av de områdene som ble gjennomgått i tidligere artikler.

Til ettertanke

  • Hvilke fritidsaktiviteter hadde du som barn?
  • Er det noe du fortsatt holder på med? Eventuelt hvilke andre?
  • Hvilket utbytte hadde du av aktiviteten(e)?
  • Hvordan kan du støtte ditt barn i deres fritidsaktiviteter?