02

Sosial og emosjonell læring

Sosial og emosjonell læring

Å dele er et eksempel på en sosial ferdighet som må læres og øves på. Det er også et godt eksempel på hva sosial og emosjonell læring er.

Sosial og emosjonell læring

Et barns følelser og tanker om å dele kommer til uttrykk i: "Da får jo ikke jeg noe!". Typisk vil et slikt utsagn være ispedd litt tårer og litt sinne. Dette er barnets bevissthet om det å dele med seg. Det er det som gjør at det vegrer seg. Barnet kan jo ha noen dårlige erfaringer!

For å komme seg et skritt videre, trenger barnet å få økt sin bevissthet slik at det kan tenke annerledes om det å dele. "Jeg skjønner at du blir sint og litt lei deg. Det kan jo skje at de tar alt", er en måte en voksen kan bekrefte barnets følelser på. Samtidig hjelpes barnet til å sette ord på dem.

Den voksne viser med dette at følelsene barnet har er forståelige. Dette er med på å øke barnets selvbevissthet. Den voksne viser barnet at det er en sammenheng mellom det:

 • Jeg tenker
  • de tar alt
  • det blir ikke noe igjen til meg
 • Jeg føler
  • sint
  • lei meg
 • Jeg gjør
  • si nei
  • gjemme bak på ryggen

Selvbevissthet er et sentralt område i sosial og emosjonell læring og utvikling.

En illustrasjon av SEL-sirkelen, et verktøy i sosial og emosjonell læring

Her er selvbevissthet satt inn i en sirkel sammen med flere andre områder.

Disse områdene utgjør den sosiale emosjonelle læringen og utviklingen alle barn må gjennom, og er delt opp på følgende måte:

 • Selvbevissthet
 • Selvkontroll
 • Sosial bevissthet
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Ansvarsfulle avgjørelser

Selvkontroll

Det samme gjelder selvkontroll. Dersom en klarer å tenke annerledes: "Det blir mange igjen til meg. De skal bare ha en!", så gjør det også noe med følelsene og det en gjør. For å komme dit trenger en erfaring med at det også kan være annerledes enn hva en tenkte opprinnelig. "Du skal ikke dele alt! Du kan si at de bare får ta en", kan kanskje være til litt hjelp.

Barnet hjelpes til å ha kontroll både på seg selv og det som skal deles. 

Sosial bevissthet

I tillegg til selvbevissthet og selvkontroll, er sosial bevissthet og relasjonelle ferdigheter en del av den sosiale og emosjonelle læringen. Den sosiale bevisstheten i eksemplet med deling, handler jo om at de andre tar alt.

Gjennom nyanseringen som følger med den voksnes inngripen, kan følgende være et godt supplement: "Det er jo ikke så rart at de andre vil smake på det du har. Du også vil jo det!", etterfulgt av en konkret situasjon.

På denne måten får barnet hjelp til å se den andres perspektiv med utgangspunkt i sitt eget. Den sosiale bevisstheten økes og nyanseres. Det vil i sin tur kanskje føre til at barnet lærer seg den relasjonelle ferdigheten uttrykt gjennom "Du kan ta en".

Det andre barnet kan på sin side utvise ferdigheten, ta en, si takk, smile og le tilbake, noe som kanskje gjør at barnet sier "Du kan godt ta en til". Et slikt valg, som det i sin enkleste form er, viser at barnet som deler har vurdert situasjonen og erfart at konsekvensene av å dele med seg også er positive.

Det ble hyggelig! Å kunne ta slike avgjørelser, ofte mer ansvarsfulle enn i dette eksemplet, er også et sentralt område innen sosial og emosjonell læring. 

Til ettertanke

 • Kan du huske hvordan du lærte andre sosiale ferdigheter? F.eks. det å vente på tur?
 • Er det noe i måten du lærte det på som du kan bruke i forhold til eget barn?

De neste tre artiklene

Vi skal gå mer konkret inn i de ulike områdene i tre påfølgende artikler. Artikkelen om selvbevissthet og selvkontroll har tittelen "Å håndtere og å regulere følelser og tanker om en selv". Artikkelen om sosial bevissthet og relasjonelle ferdigheter har tittelen "Meg selv og de andre". Til sist er det en egen artikkel med tittel "Omsorgsfulle og ansvarlige beslutninger" som tar for seg det siste området.